Vill du läsa hela projektbeskrivningen
klicka här ››

Mer om projektet

Skattelagstiftning är medlet att omforma skattepolitiken till skattskyldighet för enskilda, eftersom skatt endast får tas ut med stöd av föreskrifter i lag. Men hur fungerar lagstiftningen?

Frågorna om kringgående av skattelag och skatteundvikande förfaranden har visserligen forskats om sedan 1950-talet, men ansträngningarna har endast i begränsad utsträckning genererat kunskap om motsatsen, d.v.s. hur dessa fenomen kan botas med bättre kvalitet i lagstiftningen.

Lagstiftningslära är i Sverige ännu ett outvecklat ämne, men ämnet är under uppbyggnad. Internationellt finns mycket forskning. På skatterättens område finns endast embryon till kunskapsbyggande. Lagstiftningskunskapen förvaltas på flera håll av kunniga och erfarna personer, men den återfinns knappast i dokumenterad eller systematiserad form.

Mot bakgrund av nyare forskning om lagstiftningslära är således syftet att utveckla kunskapen om och metoder för hur skattelagstiftningen skall utformas för att fungera bättre. En ytterligare målsättning med projektet är att lagstiftningslära och lagstiftningsteknik bättre skall kunna förvaltas, läras ut och tas tillvara i lagstiftningsarbetet. Arbetet rymmer därför flera delprojekt, bland annat om en särskild skattelagstiftningskommission och om rationell granskning av lagstiftningskvalitet.

Projektet skall samla in, undersöka och systematisera kunskap om vad som är, eller vad som ger upphov till dålig respektive väl fungerande skattelagstiftning. Syftet är att utveckla substantiell kunskap om hur en skattelagstiftning bör utformas så att de uppställda målen för beskattningen realiseras så rationellt som möjligt.


www.creativewebdesign.se